§

Dowiedz się jak dbamy o Twoją prywatność

NOTA PRAWNA

 

Korzystanie ze strony internetowej „notusagency.pl” oraz wszystkich jej podstron, a także materiałów udostępnionych na stronie wiąże się z zaakceptowaniem warunków niniejszej „Noty prawnej” oraz „Polityki prywatności”. W przypadku braku akceptacji jakiegokolwiek warunku wymienionego w tych dokumentach należy powstrzymać się od korzystania ze strony internetowej.

Własność

Strona internetowa „notusagency.pl” jest własnością – Anny Urbaczki-Domasik, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „NOTUS AGENCY – ANNA URBACZKA-DOMASIK” (dalej „Notus Agency”), z adresem do doręczeń: ul. Cechowa 24/11, 43-300 Bielsko-Biała, adresem kontaktowym e-mail: kontakt@notusagency.pl; NIP 5472184501, REGON 368338194. W związku z tym właścicielowi przysługują wszelkie prawa do przedmiotowej strony internetowej, w tym do jej struktury, projektu graficznego oraz majątkowych praw autorskich w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na stronie internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a więc podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami wyszczególnionej ustawy.

Korzystanie ze strony

Korzystanie ze strony internetowej „notusagency.pl” jest dozwolone na użytek własny i w celach niekomercyjnych. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie informacji zawartych na stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym (lecz nie wyłącznie) środków elektronicznych, poprzez kopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniego wydania zgody przez Notus Agency. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub zamieszczanych na tej stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny.

Dokładamy wszelkich niezbędnych starań, aby zaprezentowane na stronie internetowej „notusagency.pl” informacje były rzetelne, prawidłowe i aktualne, jednak nie możemy zapewnić ich aktualności ani przydatności w konkretnej sprawie. Informacje te służą wyłącznie do ogólnej prezentacji produktów lub usług Notus Agency. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 lub art. 66(1) § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509). Ofertę można uzyskać pod numerem telefonu: 519 805 889 lub adresem e-mail: kontakt@notusagency.pl.

Prywatność

Notus Agency bardzo dba o prywatność użytkowników. W odrębnym dokumencie – „Polityka prywatności” opisujemy nasze praktyki odnośnie do gromadzenia informacji, łącznie z rodzajami zbieranych i otrzymywanych od użytkownika informacji, sposobem wykorzystywania i udostępniania takich informacji oraz prawami użytkownika w odniesieniu do przetwarzania informacji o nim.

Doskonalenie Usług

W celu poprawy naszych usług możemy analizować sposób korzystania użytkownika ze strony internetowej, do czego zalicza się pomaganie firmom korzystającym ze strony internetowej w pomiarach skuteczności i dystrybucji ich usług. Możemy wykorzystywać zebrane informacje oraz współpracować w tym celu z partnerami, dostawcami usług i podmiotami powiązanymi.

Warunki dotyczące zabezpieczenia przed cyberatakiem

Akceptując warunki korzystania ze strony internetowej, Użytkownik oświadcza, że nie będzie:

 1. używać lub usiłować użyć „głębokiego linkowania”, „obrazu pamięci”, „robota”, „bota”, „pająka wyszukującego”, „zbieracza danych”, „kodu komputerowego” lub jakiegokolwiek innego automatycznego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu, funkcjonalności czy też metodologii lub procesu manualnego przebiegającego podobnie do procesów automatycznych do pozyskania, kopiowania i monitorowania jakiegokolwiek obszaru strony internetowej lub danych i treści, do których uzyskano dostęp za jej pomocą oraz wszystkich innych treści, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela strony;
 2. pozyskiwać lub usiłować pozyskać za pomocą jakichkolwiek środków żadnych materiałów lub informacji umieszczonych na stronie internetowej, które celowo nie zostały udostępnione publicznie poprzez publiczne wyświetlenie na stronie internetowej lub zamieszczenie widocznego łącza na stronie internetowej;
 3. naruszać ograniczeń mechanizmów regulujących dostęp automatów do strony internetowej lub podejmować prób obejścia lub ominięcia dowolnego ze środków zastosowanych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do strony internetowej lub jej treści;
 4. naruszać bezpieczeństwa strony internetowej lub usiłować uzyskać nieupoważniony dostęp do strony internetowej, danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z dowolnym serwerem Notus Agency poprzez praktyki hakerskie, wydobywanie haseł lub za pomocą innych środków;
 5. zakłócać (lub usiłować zakłócić) poprawne działanie strony internetowej lub dowolnych działań prowadzonych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, co dotyczy uzyskiwania dostępu do wszystkich danych, treści lub innych informacji wcześniej, niż zostaną one publicznie udostępnione na stronie internetowej;
 6. podejmować (lub podejmować próby podjęcia) jakichkolwiek działań, które – w wyłącznej opinii właściciela strony – obciążają lub mogą obciążać w sposób nieuzasadniony lub nadmierny stronę internetową lub infrastrukturę Notus Agency.

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania każdego przesyłu danych w obrębie strony internetowej, lecz jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy do tego zobligowani.

Wyłączenie odpowiedzialności

Notus Agency nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny się skontaktować z właścicielem strony. Jakiekolwiek treści zawarte na stronie internetowej „notusagency.pl”, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a właściciel strony nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Właściciel strony nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu urazów, strat, uszkodzeń lub wydatków wynikających z niewłaściwego korzystania z przedmiotowej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej jej podstrony lub strony, do której odnośnik znajduje się na niniejszej stronie lub odsyłającej do niniejszej strony, w tym, bez ograniczeń, jakiejkolwiek utraty zysku, bezpośredniej, przypadkowej lub wynikowej straty. Ponadto Notus Agency nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie własności lub, w szczególności, bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę związaną z korzystaniem ze strony internetowej „notusagency.pl”.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do strony internetowej oraz z korzystania z niej. Nie gwarantujemy również dostępności strony internetowej w każdym czasie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

Notus Agency dołoży wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową w stanie wolnym od wirusów komputerowych, ale nie gwarantuje użytkownikom takiego stanu. Użytkownik korzystający ze strony powinien mieć włączone aktualne oprogramowanie zabezpieczające komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie, za pośrednictwem którego będzie korzystał ze strony internetowej, przed wirusami i innymi zagrożeniami wynikającymi z podłączenia do Internetu.

Pozostałe postanowienia

Jeżeli którakolwiek część niniejszych warunków użytkowania okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków użytkowania strony. Każdy warunek, który jest nieprawidłowy lub niewykonalny będzie domyślnie stosowany w takim stopniu, w jakim to prawnie możliwe.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące korzystania ze strony internetowej lub ściśle z nią związane zostają poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Notus Agency.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące funkcjonowania strony internetowej, treści „Noty prawnej” lub „Polityki prywatności” możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@notusagency.pl.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wprowadzenie

W celu realizacji prawa do ochrony danych osobowych przedstawiamy Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas wymienionych danych oraz o przysługujących w związku z tą ochroną prawach.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest – Anna Urbaczka-Domasik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NOTUS AGENCY – ANNA URBACZKA-DOMASIK” (dalej „Notus Agency”), z adresem do doręczeń: ul. Cechowa 24/11, 43-300 Bielsko-Biała, adresem kontaktowym e-mail: kontakt@notusagency.pl; NIP 5472184501, REGON 368338194.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i weryfikację prowadzonych działań. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Notus Agency przetwarza dane osobowe w różnych celach, a więc zastosowane mogą być różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Wykorzystujemy podane dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • elektronicznie (mailowo): kontakt@notusagency.pl, lub
 • korespondencyjnie: Notus Agency, ul. Cechowa 24/11, 43-300 Bielsko-Biała.

Zbieranie danych osobowych

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową „notusagency.pl” mogą nam przesłać swoje dane osobowe przede wszystkim przez wykorzystanie „Formularza zapytań”, mailem lub telefonicznie. Dane osobowe w postaci: Imienia i nazwiska, Miejscowości, Adresu, Adresu email oraz Numeru telefonu, Użytkownik podaje nam dobrowolnie, akceptując tym samym fakt przetwarzania przez nas swoich danych osobowych. Prosimy o nieprzekazywanie nam informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak: informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. Wymienione dane zostaną usunięte przez Administratora w najbliższej możliwej chwili po zapoznaniu się z nimi, chyba że ich gromadzenie jest niezbędne dla wykonania usługi zleconej przez użytkownika strony lub jest zgodne z prawem.
W ograniczonym zakresie możemy również zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

Pliki cookies

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Użytkownik ma też możliwość usunięcia wybranych plików cookies lub używania trybu prywatnego przeglądarki, tak aby pliki były automatycznie usuwane po zakończeniu sesji.
Po otwarciu witryny naszej strony internetowej, należy zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

 • „Tymczasowe” pliki cookies pozostają w przeglądarce wyłącznie do zakończenia sesji, np. są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte w ustawieniach przeglądarki).
 • „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o tym jak odwiedzający używają strony, m.in. błędy strony czy przeglądane podstrony. Dane te są zbierane anonimowo, tj. dane sesje nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem serwisu i nie pozwalają na jego identyfikację. Ich celem jest dostarczenie informacji, które pozwolą na poprawienie działania serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki cookies pozwalają przeglądarce na zapamiętanie preferencji odwiedzającego, mogą dotyczyć takich rzeczy jak personalizacja treści, zmiany wyglądu czy zaakceptowana zgoda RODO.

Użytkownik, korzystając z naszej strony, wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu zgodnie z powyższymi zasadami. Na stronie „notusagency.pl” mogą być wykorzystywane pliki cookies od innych portali i aplikacji społecznościowych (np.: Google, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, Youtube itd.).

Media społecznościowe

Witryna może obsługiwać portale i aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do takich portali lub aplikacji mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danego portalu lub aplikacji, których Notus Agency nie jest w stanie kontrolować. Wobec tego Notus Agency nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, w szczególności niewłaściwe, oraz przywłaszczanie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do wyżej wymienionych portali lub aplikacji społecznościowych (zewnętrznych).

Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku, gdy Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe (wykorzystując do tego celu „Formularz zapytania”, zapisując się na Newsletter, lub kontaktując się z nami w jakikolwiek inny sposób), wykorzystujemy je wyłącznie do celów, dla których zostały nam przekazane, zgodnie z informacją poniżej:

 • Podjęcie działań zmierzających do realizacji zleceń lub zawarcia i realizacji umowy –
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – W celu kontaktu z Państwa pracownikami/współpracownikami w związku z podejmowaniem czynności dotyczących zawarcia/realizacji umowy lub realizacji zlecenia.
 • Wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających, w szczególności, ale nie wyłącznie, z:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np.: w celu wystawiania faktur za realizację usług, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej); oraz w celu realizacji obowiązków związanych z zawarciem umów i realizacją zleconych zadań; także w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem.
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników/współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
 • Odpowiedź na kierowane do nas zapytania, w tym na wszelkie zapytania ofertowe:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – W celu podtrzymywania dobrych relacji z obecnymi lub potencjalnymi klientami lub kontrahentami, podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umów, pozyskiwania klientów, wyjaśniania wątpliwości i udzielania wszelkich informacji osobom kierującym do nas zapytania.
 • Osoba sama wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Marketing

O ile nie wskazano inaczej, możemy również wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, aby przekazać informacje o działalności Notus Agency, usługach i wydarzeniach (np. Newsletter), oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tej możliwości, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@notusagency.pl.

Informujemy, że nie zbieramy ani nie gromadzimy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych, ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich. W przypadku, gdy informacje takie mogą zostać podane innym podmiotom niż Notus Agency, użytkownik musi najpierw wyrazić na to zgodę.

W ramach standardowych procesów Notus Agency nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które miałyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na naszych Użytkowników.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Zgodnie z naszą polityką nie udostępniamy informacji umożliwiających identyfikację osób stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jeśli nie jest to wyraźnie wymagane przez użytkownika lub w inny sposób określony w tej sekcji. W takich przypadkach, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe, które zostały zebrane przez Notus Agency mogą zostać ujawnione innym podmiotom wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji celu, dla którego użytkownik udostępnił nam swoje dane. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom w celach drugorzędnych lub niepowiązanych z celami, dla których zostały zebrane, ani też nie będą udostępniane innym osobom trzecim, jeśli nie zostało to określone w momencie pozyskania danych.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do celów, dla których zostały zebrane lub zgodne z wymogami prawa (np. przez okres naszej relacji z daną osobą), lub dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia tych informacji.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane przez cały czas trwania relacji, której dotyczą, przez okresy wskazane w odpowiednich ustawach i nie dłużej niż przez 10 lat po ustaniu nawiązanej relacji lub zakończeniu wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zlecenia lub zawartej umowy, przy czym po 5 latach dane te zostają przeniesione do archiwum z dostępem tylko dla osób szczegółowo upoważnionych i przechowywane są w celach dowodowych przez kolejne 5 lat.

Podanie danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji zleconych przez Państwa zadań lub nawiązania współpracy. Tym samym niepodanie danych skutkować może niemożliwością nawiązania współpracy lub wykonania zlecenia.

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administrator danych odpowiada za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania)) usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w takim przypadku, jeżeli nie będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane te nie będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przestaniemy je przetwarzać.

W celu realizacji wymienionych praw należy skontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@notusagency.pl.

W przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, należy wysłać nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: kontakt@notusagency.pl. Wszystkie otrzymane skargi zostaną przez nas niezwłocznie rozpatrzone. W treści odrębnego maila poinformujemy Państwa o akceptacji, stanie oraz wszelkich niezbędnych informacjach nt. skargi.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pozostałe postanowienia

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o opuszczenie strony internetowej „notusagency.pl”.

Niniejsza „Polityka prywatności” oraz „Nota prawna” mogą być co jakiś czas aktualizowane, dlatego prosimy o śledzenie zmian.

Kontakt

Wszelkie pytania, sugestie, naruszenia w sprawie Polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@notusagency.pl.